ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 12

akr94glamour.com

Superhit Sequins Work One Minute Ready-to-Wear Saree - Inspired by Alia Bhatt

Superhit Sequins Work One Minute Ready-to-Wear Saree - Inspired by Alia Bhatt

નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00
નિયમિત ભાવ Rs. 4,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,999.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color

🌸Click this Link to Watch Product video:-https://youtube.com/shorts/VEQ30C3Mx6s

🌸Click this Link to Watch Original Product video:-

https://youtube.com/shorts/gz419WUbQJk?feature=share

Elevate your style with our Superhit Sequins Work Saree, inspired by Alia Bhatt's iconic look. Made from soft georgette in beautiful shaded colors, this saree features exquisite sequin embroidery work. It comes with a heavy soft georgette blouse. Embrace tradition with a modern twist.

Product Description:

  • Fabric: Crafted from premium soft georgette, this saree boasts a stunning shaded color palette that exudes grace and sophistication.

  • Workmanship: The saree is adorned with intricate sequin embroidery work, adding a touch of opulence and glamour to your ensemble.

  • Blouse: The set includes a heavy soft georgette blouse that complements the saree perfectly, completing the look with finesse.

  • Style Inspiration: Inspired by Alia Bhatt's iconic saree look in the movie "Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani," this ensemble seamlessly blends tradition with contemporary charm.

  • One-Minute Ready-to-Wear: Effortlessly drape this saree in just one minute, making it a convenient choice for special occasions or festivities.

  • Versatile Elegance: Whether it's a wedding, festival, or a special celebration, this saree is designed to make you stand out with its timeless elegance and modern appeal.

  • Quality Assurance: Our sarees are crafted with precision and attention to detail, ensuring a high-quality product that you'll cherish for years to come.

  • Care Instructions: Gentle hand wash recommended to preserve the delicate sequin work and fabric.

Elevate your ethnic wardrobe with our Superhit Sequins Work One Minute Ready-to-Wear Saree. Embrace the allure of tradition with a touch of contemporary flair. Order yours now and step into the spotlight with confidence.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ