ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 12

akr94glamour.com

"Silken Elegance: Exquisite Patola Bandhani Sarees with Tassel Detailing"

"Silken Elegance: Exquisite Patola Bandhani Sarees with Tassel Detailing"

નિયમિત ભાવ Rs. 1,799.00
નિયમિત ભાવ Rs. 4,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 1,799.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Select Color
Size

Introducing our exquisite collection of Patola Bandhani Concept Printed Sarees, adorned with delicate tassels, perfect for those who appreciate elegance with a touch of tradition.

🌟 Luxurious Silk Fabric: Crafted with high-quality silk material, these sarees offer a luxurious drape and comfortable feel, making every wear a delightful experience.

🎨 Stunning Print Design: Inspired by the timeless beauty of Patola and Bandhani art forms, each saree boasts intricate patterns and vibrant colors that exude sophistication and charm.

🎀 Tassel Detailing: Elevating the elegance, these sarees are embellished with delicate tassels, adding a playful yet graceful touch to your ensemble.

✨ Versatile Length: Each saree measures 5.5 meters, providing ample fabric to create elegant drapes and styles that complement various occasions and personal preferences.

👗 Matching Blouse Fabric: Accompanied by 0.80 meters of silk fabric for the blouse, allowing you to customize your ensemble with a perfect fit and coordinated look.

Elevate your wardrobe with our Patola Bandhani Concept Printed Sarees and experience the timeless allure of Indian craftsmanship in every wear.


સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ