ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 6

akr94glamour.com

"Radiant Peach Black Georgette Silk Ready-To-Wear Saree with Multicolor Pedding Print - Effortless Elegance for Every Occasion"

"Radiant Peach Black Georgette Silk Ready-To-Wear Saree with Multicolor Pedding Print - Effortless Elegance for Every Occasion"

નિયમિત ભાવ Rs. 1,799.00
નિયમિત ભાવ Rs. 3,499.00 વેચાણ કિંમત Rs. 1,799.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Size

Introducing our stunning Ready To Wear saree in a mesmerizing peach black combination. Crafted from pure soft Georgette silk, this saree exudes elegance with its beautiful multi-color pedding print design. The saree features a bright and traditional look, perfect for any occasion. 

Product Features: 

  • Luxurious pure soft Georgette silk fabric

  • Beautiful multi-color pedding print design

  • Ready To Wear saree in peach black combination

  • Includes a matching blouse piece crafted from soft Georgette

  • Light weight and easy to drape for effortless elegance

  • Saree length: 5.5 meters 

  • Comes with 0.80 meters unstitched blouse piece

Enhance Your Wardrobe: Elevate your ethnic wardrobe with this exquisite saree that effortlessly blends traditional charm with modern sophistication. The vibrant colors and intricate design make it a versatile choice for various occasions.

Quality Craftsmanship: Each saree is crafted with meticulous attention to detail, ensuring superior quality and durability. The soft Georgette fabric drapes gracefully, flattering every silhouette.

Versatile Style: Whether you're attending a wedding, festive celebration, or a formal event, this saree will make you stand out with its timeless beauty and effortless style.

Easy to Style: With its pre-pleated design, this saree offers convenience without compromising on style. Simply pair it with your favorite accessories and step out with confidence.

Elevate your ethnic wardrobe with our Ready To Wear saree, offering a perfect blend of style, comfort, and elegance.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ