ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 8

akr94glamour.com

"Radiant Glass Satin Saree: Designer Shaded Print with Sequins & Digital Blouse - Elevate Your Style!"

"Radiant Glass Satin Saree: Designer Shaded Print with Sequins & Digital Blouse - Elevate Your Style!"

નિયમિત ભાવ Rs. 20.00
નિયમિત ભાવ Rs. 11,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 20.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Size
Color

Embrace the Vibrancy of Digital Prints & Sequins Work Saree Collection

Elevate your daily fashion with our latest collection that promises to bring a burst of color and shimmer to your wardrobe. Our Glass Satin saree is a perfect blend of elegance and contemporary design, ensuring you stand out on any occasion.

Product Details:

 • Saree: Glass Satin, 5.5 meters

 • Blouse: Glass Satin, 1 meter (Unstitched)

Pattern:

 • Saree: Experience the allure of our designer shaded printed saree, adorned with intricate sequins and thread cut work. The perfect choice for those who appreciate the beauty of unique craftsmanship.

 • Blouse: Unleash your individual style with the digital print on the unstitched blouse. It adds a modern touch, allowing you to customize your look effortlessly.

Why Choose Our Saree Collection:

 1. Premium Quality: Crafted from high-quality Glass Satin, ensuring a luxurious and comfortable drape.

 2. Versatile Design: The designer shaded print and sequins work make this saree suitable for both casual and festive occasions.

 3. Unstitched Blouse: Customize your blouse as per your preference, giving you the freedom to create a personalized look.

 4. Digital Print Elegance: The digital print on the blouse adds a contemporary and trendy vibe to your ensemble.

How to Style:

 • Pair the saree with statement jewelry and heels for a festive look.

 • Experiment with different blouse styles to create multiple stunning outfits.

 • Wear it to weddings, parties, or any special occasion to make a lasting impression.

Note: Actual product colors may vary slightly due to screen resolution and photographic lighting.

Upgrade your wardrobe with our latest saree collection that embraces the warmth of digital prints and sequins work. Shop now to make a bold and stylish statement wherever you go!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ