ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 28

akr94glamour.com

"Radiant Elegance: Pure Organza Silk Saree with Viscose Thread & Sequins Embroidery | Solid Color | Raw Silk Unstitched Blouse"

"Radiant Elegance: Pure Organza Silk Saree with Viscose Thread & Sequins Embroidery | Solid Color | Raw Silk Unstitched Blouse"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00
નિયમિત ભાવ Rs. 7,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,999.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Size
Select Color

🌺 Pure Elegance in Organza Silk Saree

Step into the world of timeless grace with our Pure Organza Silk Saree. Crafted with precision and adorned with exquisite details, this saree is a celebration of sophistication and style.

Key Features:

 • 🌟 Material: Pure Organza Silk

 • 🎨 Color: Solid color for a timeless and versatile look

 • Pattern: Shiny fabric with meticulous embroidery in viscose thread & sequins work, adding a touch of glamour

 • 🌸 Length: Saree - 5.5 meters, Blouse - 0.80 meters (Unstitched)

 • 🌟 Blouse Fabric: Raw silk for a rich and textured feel

 • 🧵 Thread & Sequins Work: Intricate embroidery using high-quality viscose thread and sequins, ensuring a radiant and captivating appearance

Why Choose Our Saree:

 • 🌺 Elegance Redefined: The pure organza silk fabric exudes elegance, making it a perfect choice for special occasions.

 • 🌈 Versatile Solid Color: The solid color palette ensures versatility, allowing you to pair it with various accessories for different looks.

 • 💎 Intricate Embroidery: The detailed embroidery with viscose thread and sequins adds a touch of glamour, making you stand out in the crowd.

 • 🌷 Quality Craftsmanship: Each saree is crafted with precision and attention to detail, ensuring a high-quality product that reflects our commitment to excellence.

 • 👗 Unstitched Blouse: The raw silk unstitched blouse gives you the freedom to customize it to your unique style and fit.

Transform any occasion into a memorable event with our Pure Organza Silk Saree. Embrace the beauty of traditional craftsmanship and contemporary style effortlessly. Order yours now and drape yourself in sheer elegance!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ