ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 17

akr94glamour.com

"Opulent Jacquard Embroidered Gown with Dupatta Set: Luxury in Maroon & Green"

"Opulent Jacquard Embroidered Gown with Dupatta Set: Luxury in Maroon & Green"

નિયમિત ભાવ Rs. 4,049.00
નિયમિત ભાવ Rs. 8,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 4,049.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Select Color
Select Size

👗 Premium Readymade Gown with Dupatta Set

✨ Elevate your style with our exquisite Premium Readymade Gown with Dupatta Set, crafted to perfection with attention to detail and quality.

👗 Top:

 • Fabric & Work: Luxurious Nylon Jacquard Butti adorned with intricate Embroidery, Zari, and Sequins-work, adding a touch of opulence.

 • Sizes Available: M(38''), L(40''), XL(42''), XXL(44'') - ensuring a perfect fit for every body type.

 • Length: Generous 56 inches, offering elegance in every stride.

 • Flair: 3.5 meters for a graceful flow.

 • Lining: Soft Cotton lining providing comfort from top to bottom.

 • Sleeves: Full Sleeves adding sophistication to the ensemble.

 • Neck Type: Fancy V Neck, accentuating your neckline beautifully.

 • Stitching Type: Expertly stitched with Canvas Patta ensuring durability and structure.

🧣 Dupatta:

 • Fabric & Work: Nylon Jacquard Butti complemented by a Designer lace border, adding an extra layer of charm.

 • Length: 2.3 meters for versatile styling options.

🎨 Colors Available: Maroon and Green, offering rich hues to suit various preferences.

💼 Weight: Lightweight at 0.600 KG, ensuring ease of movement and comfort throughout the day.

Key Features:

 • Exquisite Nylon Jacquard Butti fabric with intricate embroidery for a luxurious appeal. 

 • Versatile sizing options ensuring a flattering fit for every body shape.

 • Full Cotton lining for comfort and modesty. 

 • Expert stitching with Canvas Patta for durability.

 • Dupatta adorned with Designer lace border for added elegance.

 • Available in rich Maroon and Green colors for a vibrant wardrobe addition.

Add a touch of sophistication and grace to your wardrobe with our Premium Readymade Gown with Dupatta Set. Perfect for special occasions, weddings, or any festive celebration. Upgrade your style effortlessly with this timeless ensemble.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ