ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 11

akr94glamour.com

"Opulent Embroidered Chinon Semi-Stitched Lehenga Choli Set with Butterfly Net Dupatta"

"Opulent Embroidered Chinon Semi-Stitched Lehenga Choli Set with Butterfly Net Dupatta"

નિયમિત ભાવ Rs. 6,999.00
નિયમિત ભાવ વેચાણ કિંમત Rs. 6,999.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Select Color
Lehenga Size (Semi Stitched)
Choli Size (Unstitched)

Elegant Heavy Chinon Lehenga Set:

 • Fabric: Crafted from luxurious Heavy Chinon material, known for its rich texture and durability. 

 • Exquisite Embroidery and Sequins Work: Intricate embroidery and sequins adorn the lehenga, adding a touch of opulence and glamour.

 • Inner Silk Lining: Designed with inner silk lining for added comfort and a smooth feel against the skin. 

 • Voluminous Flare: Features a 3-meter flare with CAN-CAN and CANVAS Patta, providing a stunning silhouette with graceful movement.

 • Semi-Stitched Design: Allows for easy customization and fitting, accommodating up to a 44-inch waist size effortlessly.

Stylish Heavy Chinon Blouse:

 • High-Quality Fabric: Made from premium Heavy Chinon fabric, offering both elegance and durability.

 • Front and Back Embroidery: Adorned with intricate embroidery and sequins work on both the front and back, creating a captivating look.

 • Half Sleeves: Designed with half sleeves for a blend of modern style and traditional charm.

 • Inner Silk Lining: Includes inner silk lining for enhanced comfort and a luxurious feel.

Gorgeous Butterfly Net Dupatta:

 • Butterfly Net Fabric: Made from delicate butterfly net fabric, known for its sheer beauty and lightweight feel.

 • Embroidery with Sequins Work: Embellished with delicate embroidery and sequins work, adding a touch of sparkle and sophistication.  

 • Generous Size: Features a 2.5-meter length, providing ample coverage while draping gracefully over the shoulders.

Additional Details:

 • Weight: Weighing approximately 2 KG, this lehenga set strikes the perfect balance between elegance and comfort, making it ideal for various occasions.

Elevate your ethnic wardrobe with this exquisite Heavy Chinon Lehenga Set, meticulously crafted to make you feel like royalty on any special occasion.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ