ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 12

akr94glamour.com

"Mango Yellow Kashmiri Pattern with Cotton Tassels Soft Silk Saree With Blouse"

"Mango Yellow Kashmiri Pattern with Cotton Tassels Soft Silk Saree With Blouse"

નિયમિત ભાવ Rs. 5,999.00
નિયમિત ભાવ Rs. 13,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 5,999.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Size
Color

Introducing our exquisite soft silk Gala Style Kashmiri Pattern Saree, a captivating ensemble that blends tradition with trendiness effortlessly. Here's why it's a must-have: 

  • Luxurious Soft Silk Fabric: Crafted from premium soft silk, this saree drapes elegantly, ensuring both comfort and sophistication.

  • Kashmiri Pattern Weaving: Adorned with intricate Kashmiri-style patterns, each weave tells a story of timeless craftsmanship and artistry. 

  • Vibrant Mango Yellow Hue: Radiating warmth and charm, the mango yellow color adds a vibrant touch to your ensemble, perfect for any occasion. 

  • Cotton Tassels on Pallu: Delicate cotton tassels adorning the pallu enhance the saree's grace, adding a touch of playful elegance to your look.

  • Contrast Running Weaving Blouse: The contrasting blouse, intricately woven, complements the saree's design, adding depth and dimension to your attire.

  • Generous Length: With a full length of 6.50 meters (5.5 meters for the saree and 1 meter for the unstitched blouse), this ensemble offers versatility in styling.

  • Top-Quality Assurance: From AKR94Glamour, known for its commitment to excellence, this saree guarantees unmatched quality and craftsmanship.

Elevate your wardrobe with this symbolic blend of tradition and contemporary style. Embrace the allure of timeless beauty with our soft silk Gala Style Kashmiri Pattern Saree.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ