ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 5

akr94glamour.com

"Luxe Lipstick Linen: Digital Print Saree Ensemble with Banglori Blouse"

"Luxe Lipstick Linen: Digital Print Saree Ensemble with Banglori Blouse"

નિયમિત ભાવ Rs. 1,499.00
નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 1,499.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Size
Color

Introducing our exquisite New Fancy Lipstick Printed Linen Saree, a perfect blend of elegance and style. Crafted from premium Plain Linen fabric, this saree is a testament to timeless beauty. Elevate your wardrobe with this stunning ensemble that comes with a matching Banglori Blouse (Unstitched) for a complete and sophisticated look.

Key Features:

  • Unique Design: Immerse yourself in the allure of our Digital Print, meticulously applied all over the saree. Each detail tells a story of artistic craftsmanship.

  • Premium Fabric: Experience the luxury of Plain Linen, known for its comfort, durability, and graceful drape. It's a fabric that complements your style with a touch of sophistication.

  • Versatile Length: The saree boasts a generous 5.5 meters, allowing you to drape it in various styles and create your personalized statement look.

  • Complementary Blouse: The ensemble is accompanied by a Banglori Blouse, plain and ready for customization. Unleash your creativity and tailor it to suit your preferences.

  • Vibrant Lipstick Hue: The bold and vibrant lipstick shade adds a touch of glamour, making this saree perfect for special occasions and celebrations.

  • Easy to Style: Whether you prefer a traditional or contemporary look, this saree offers endless styling possibilities. Pair it with your favorite accessories to complete the ensemble.

  • Perfect Gift: Surprise your loved ones with this timeless piece. The combination of quality fabric and exquisite design makes it an ideal gift for any fashion enthusiast.

Elevate your fashion quotient with our New Fancy Lipstick Printed Linen Saree. Embrace the beauty of tradition with a modern twist. Order now to make a statement at your next event!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ