ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 18

akr94glamour.com

Georgette Elegance: Digital Print Ruffle Saree with Lace Embellishments and Banglori Silk Blouse

Georgette Elegance: Digital Print Ruffle Saree with Lace Embellishments and Banglori Silk Blouse

નિયમિત ભાવ Rs. 999.00
નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 999.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Size
Color

Introducing our exquisite Ruffle Saree, a perfect blend of elegance and contemporary style. Crafted with precision, this saree is designed to make you stand out at any special occasion. Here's why our Ruffle

Saree deserves a place in your wardrobe:

🌸 Premium Fabric: Made from high-quality Georgette, the saree ensures a comfortable drape and a luxurious feel.

🎨 Digital Print Ruffle: Elevate your style with the stunning 11-inch digital print ruffle pattern, adding a modern and chic touch to the traditional saree.

Lace Embellishments: Intricate lace embellishments further enhance the beauty of the saree, giving it a touch of sophistication and grace.

👗 Versatile Blouse Fabric: The accompanying blouse is made from Banglori silk, offering a rich texture and the flexibility to customize your look with an unstitched plain blouse.

🎀 Unmatched Elegance: Whether it's a wedding, party, or festive celebration, this saree is your ticket to turning heads and receiving compliments.

🛍️ Easy to Style: Pair it with statement jewelry and heels to complete your glamorous ensemble effortlessly.

🌟 Limited Edition: Don't miss the chance to own this limited edition Ruffle Saree that promises to make you the center of attention.

📏 One Size Fits All: The saree is designed to flatter all body types, ensuring that you look and feel your best.

🌈 Multiple Color Options: Choose from a range of captivating colors to suit your personal style and preference.

Upgrade your ethnic wardrobe with our Ruffle Saree – a perfect fusion of tradition and trend. Order now to make a statement with your fashion choices!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ