ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 11

akr94glamour.com

"Galaxy Dreams: Diamond Embellished Saree with Banglori Silk Blouse"

"Galaxy Dreams: Diamond Embellished Saree with Banglori Silk Blouse"

નિયમિત ભાવ Rs. 1,949.00
નિયમિત ભાવ Rs. 4,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 1,949.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Select Color
Size

Introducing our exquisite Galaxy Fabric Saree with GPO Lace and Diamond Embellishments, paired with a Banglori Silk Blouse. Elevate your ethnic wardrobe with this stunning ensemble that seamlessly blends tradition with modern allure. Here's why this saree is a must-have:

  • Galaxy Fabric: Transport yourself to the cosmos with our mesmerizing galaxy-inspired fabric, featuring intricate patterns that captivate the eye.

  • GPO Lace Embellishment: Adorned with delicate GPO lace, this saree exudes elegance and sophistication, adding a touch of timeless charm to your look. 

  • Diamond Work: Sparkle and shine with our meticulously crafted diamond embellishments, scattered across the saree to catch the light and garner compliments wherever you go.

  • Banglori Silk Blouse: The accompanying Banglori silk blouse offers a perfect complement to the saree, with its luxurious texture and rich feel, ensuring you look and feel like royalty.

  • Unstitched Blouse Fabric: Tailor the blouse to your unique measurements and preferences with the 0.80-meter unstitched Banglori silk fabric provided, allowing for a customized fit and style. 

Indulge in the allure of celestial beauty and intricate craftsmanship with our Galaxy Fabric Saree. Make a statement at any special occasion or celebration, turning heads and leaving a lasting impression.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ