ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 21

akr94glamour.com

"Exquisite Visca Slub Silk Saree: Digital Print, Thread Embroidery, and Cut Work Elegance for Timeless Style"

"Exquisite Visca Slub Silk Saree: Digital Print, Thread Embroidery, and Cut Work Elegance for Timeless Style"

નિયમિત ભાવ Rs. 3,899.00
નિયમિત ભાવ Rs. 9,499.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,899.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Size
Color

💗 Embrace Your Femininity in Style! Make a Statement with Our Visca Slub Silk Saree

Elevate your ethnic wardrobe with our exquisite cut work visca slub silk saree. Designed to celebrate femininity, this saree is a perfect blend of traditional charm and contemporary elegance.

💗 Details:

 • Saree Material: Visca Slub Silk

 • Blouse Material: Visca Slub Silk

💗 Size:

 • Saree Length: 5.5 meters

 • Blouse Length: 1 meter (Unstitched)

💗 Pattern:

 • Saree: Mesmerizing digital print with intricate thread embroidery work and cut work detailing. The pallu is adorned with delicate tassels for an extra touch of sophistication.

 • Blouse: Complemented by a matching digital print, adding a modern edge to the traditional ensemble.

Key Features:

 • Luxurious visca slub silk for a rich and smooth texture.

 • Attention-grabbing digital print that exudes elegance.

 • Intricate thread embroidery and cut work for a touch of traditional craftsmanship.

 • Versatile and stylish, suitable for various occasions.

 • Unstitched blouse allows for customization to your unique style.

🌟 Why Choose Our Saree? Make a lasting impression at weddings, parties, or cultural events. The stunning combination of digital prints, thread embroidery, and cut work sets this saree apart, ensuring you stand out in the crowd.

Care Instructions: To maintain the beauty of your saree, dry clean only. Handle with care to preserve the intricate details.

Embrace the grace of tradition with a contemporary twist. Shop our cut work visca slub silk saree now and radiate elegance on every occasion! 💖✨

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ