ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 7

akr94glamour.com

"Exquisite Tabby Silk Suit with Sharara: Luxe Digital Print & Embroidery Lace Ensemble"

"Exquisite Tabby Silk Suit with Sharara: Luxe Digital Print & Embroidery Lace Ensemble"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,549.00
નિયમિત ભાવ Rs. 5,499.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,549.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Size

Introducing our exquisite Tabby Silk Suit with Sharara, a captivating ensemble that blends tradition with modern elegance. Elevate your wardrobe with this stunning attire, meticulously crafted to accentuate your grace and style. Here's why it's a must-have:

  • Opulent Tabby Silk Fabric: Luxuriate in the smooth, lustrous texture of Tabby Silk, known for its quality and sophistication.

  • Rich Digital Print with Embroidery Lace: Each piece is adorned with intricate digital prints and delicate embroidery lace, adding a touch of grandeur and charm. 

  • Comfortable Micro Cotton Inner: Experience unmatched comfort with the soft and breathable Micro Cotton inner lining, ensuring a cozy fit all day long.

  • Available in Multiple Sizes: Choose from a range of sizes including M(38), L(40), XL(42), and XXL(44), ensuring a perfect fit for every body type.

  • Stylish Sharara Bottoms: The Sharara bottoms are crafted from Tabby Silk fabric, featuring rich digital prints and complemented by a Micro Cotton inner lining.

  • Fully Stitched with Elastic Closure: Designed for convenience, the Sharara bottoms come fully stitched and feature an elastic closure, accommodating up to a 44-inch waist size effortlessly.

Embrace timeless elegance and make a statement with our Tabby Silk Suit with Sharara. Add it to your collection today and redefine your ethnic wardrobe with sophistication and style.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ