ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

akr94glamour.com

"Exquisite Penkalamkari Chinon Saree with Lace Border & Unstitched Blouse - Traditional Elegance for Every Occasion"

"Exquisite Penkalamkari Chinon Saree with Lace Border & Unstitched Blouse - Traditional Elegance for Every Occasion"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,099.00
નિયમિત ભાવ Rs. 4,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,099.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Select Color
Size

Introducing our exquisite Kalamkari Saree crafted with luxurious Chinon fabric, exuding elegance and charm with every drape. Elevate your ethnic wardrobe with this masterpiece adorned with traditional Penkalamkari prints and intricate lace detailing along the border.

Product Highlights:

 • Authentic Kalamkari Saree made from premium Chinon fabric

 • Penkalamkari print adds a touch of traditional artistry

 • Beautiful lace fitting border enhances the saree's allure

 • Comes with an unstitched blouse fabric for customizable styling

 • Length: Saree - 5.5 meters, Blouse Fabric - 0.80 meters

 • Versatile design for various occasions, from casual gatherings to festive celebrations

Key Features:

 • Chinon Fabric: Known for its luxurious texture and lightweight feel, Chinon fabric drapes gracefully, ensuring both comfort and style.  

 • Penkalamkari Prints: Each saree is adorned with intricate Penkalamkari prints, reflecting the rich cultural heritage of India.

 • Lace Detailing: Delicate lace detailing along the border adds a touch of femininity and sophistication to the saree.

 • Customizable Styling: The unstitched blouse fabric allows you to create a blouse of your choice, offering endless styling possibilities.  

 • Contrast Matching: The saree and blouse fabric are designed to complement each other, creating a cohesive and harmonious look.

Perfect for: Festive occasions, weddings, parties, cultural events, or any special celebration where you want to make a statement with your attire.

Elevate your ethnic ensemble with our stunning Kalamkari Saree, a timeless masterpiece that celebrates the beauty of tradition and craftsmanship.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ