ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 10

akr94glamour.com

"Exquisite Organic Banarasi Sarees: Breathable Elegance for Unforgettable Weddings"

"Exquisite Organic Banarasi Sarees: Breathable Elegance for Unforgettable Weddings"

નિયમિત ભાવ Rs. 1,499.00
નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 1,499.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Size
Color

🌸 Discover Elegance in Every Drape: Elevate your wedding ensemble with our enchanting yet breathable Organic Banarasi Sarees. Perfect for both intimate gatherings and grand Indian weddings, these sarees promise to be a delight for your skin while enhancing your wedding day glow.

🌿 Luxurious Fabric: Crafted from soft Lichi silk, our sarees offer an extraordinary blend of comfort and style. The rich pallu adds a touch of opulence, making these sarees a beautiful choice for your special day.

🌟 Exceptional Design: Each saree boasts an extraordinary design that captures the essence of tradition with a modern twist. The meticulous craftsmanship is sure to make you stand out, reflecting the beauty of Indian heritage.

👗 Blouse Perfection: The saree comes with a running unstitched blouse made from Lichi silk, featuring an exclusive jacquard border. This adds an extra layer of sophistication to your ensemble, completing the look seamlessly.

📏 Perfect Measurements: The saree is generously sized at 5.5 meters, allowing you to drape it elegantly. The accompanying unstitched blouse piece measures 0.80 meters, providing flexibility to tailor it to your unique style.

Light on Your Skin: Our organic Banarasi sarees are not just visually stunning but also feel light on your skin. Enjoy the comfort of breathable fabric without compromising on style, ensuring you feel your best throughout the celebration.

🛍️ Timeless Beauty: Invest in a piece of timeless beauty that transcends trends. These sarees are not just for the wedding day but can be cherished and worn on various occasions, becoming a cherished part of your wardrobe.

🎀 Make Your Wedding Memorable: Embrace the charm of tradition with a modern touch. Our sarees are designed to make your wedding memorable, ensuring you look and feel your absolute best.

🌈 Variety of Colors: Choose from a range of exquisite colors to match your personal style and wedding theme. Find the perfect shade that resonates with the joy of your celebration.

🎁 Gift of Luxury: Looking for a thoughtful gift? These organic Banarasi sarees make for a luxurious and meaningful present for brides, bridesmaids, or anyone who appreciates the artistry of Indian textiles.

Quality Assurance: Rest assured, our sarees are crafted with utmost precision and attention to detail. Each piece undergoes rigorous quality checks to ensure you receive a product of the highest standards.

Indulge in the allure of our Organic Banarasi Sarees and let your wedding day be a celebration of style, tradition, and comfort! 🌺💖

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ