ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 21

akr94glamour.com

Exquisite Digital Print Muslin Cotton Saree with Sequin Embellishments and Zari Jacquard Border

Exquisite Digital Print Muslin Cotton Saree with Sequin Embellishments and Zari Jacquard Border

નિયમિત ભાવ Rs. 2,399.00
નિયમિત ભાવ Rs. 4,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,399.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Size
Select Color

Product Description:

Elevate your wardrobe with our stunning muslin cotton saree, a masterpiece of elegance and craftsmanship. Designed for the discerning woman who appreciates the beauty of traditional attire with a modern twist, this saree is a blend of luxury, comfort, and unparalleled style. Perfect for weddings, festivals, and special occasions, it promises to make you stand out with its unique digital prints and intricate detailing.

Key Features: 

  • Luxurious Fabric: Crafted from premium muslin cotton, this saree offers a breezy, lightweight feel that drapes beautifully, ensuring comfort without compromising on style.

  • Elegant Digital Prints: Adorned with perfectly placed digital prints, this saree showcases a blend of contemporary design and traditional elegance, making it a timeless piece for any wardrobe.

  • Exquisite Cross-Stitch Work: The saree features fine cross-stitch work that adds a touch of sophistication and depth to the overall design, creating a visually stunning piece.

  • Sparkling Sequin Touches: Embellished with delicate sequin work, this saree catches the light with every move, offering a subtle shimmer that elevates its elegance.

  • Zari Jacquard Border: The saree is finished with a gorgeous zari jacquard border, adding a rich texture and a hint of glamour to the ensemble.

  • Versatile Blouse Piece: Comes with a running blouse piece in muslin cotton, allowing you to customize your look to perfection.

  • Generous Size: Measuring 6.30 meters, including the blouse piece, this saree offers ample fabric for a graceful and flattering drape. 

Styling Tips:

Pair this exquisite saree with traditional gold or diamond jewelry to accentuate its beauty. Complete the look with a sleek bun or soft curls, and you're ready to turn heads at any event.

Product Specifications:

  • Fabric: Muslin Cotton

  • Size: 6.30 meters (including blouse piece)

  • Pattern: Digital Print with Cross-Stitch Work, Sequin Embellishments, and Zari Jacquard Border

Elevate your festive and formal wardrobe with this breathtaking saree, where tradition meets modern elegance. Shop now and embrace the epitome of sophistication!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ