ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 16

akr94glamour.com

"Ethereal Sitara Chiffon Saree Set - Perfect for Every Occasion"

"Ethereal Sitara Chiffon Saree Set - Perfect for Every Occasion"

નિયમિત ભાવ Rs. 3,899.00
નિયમિત ભાવ Rs. 7,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,899.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Select Color
Size

Description: Elevate your style with our exquisite Sitara chiffon saree set, designed to embrace the essence of elegance and grace. Crafted from luxurious Sitara chiffon fabric, this ensemble promises a vibrant and captivating look for any occasion.

Details:

  • Saree: Immerse yourself in 5.50 meters of pure sophistication with our Sitara chiffon saree, meticulously crafted to accentuate your silhouette and add a touch of allure to your ensemble.

  • Blouse: Complete your ensemble with a 1-meter unstitched Sitara chiffon blouse, offering versatility and customization to suit your unique style preferences.

Features:

  1. Vibrant Elegance: The Sitara chiffon fabric boasts a vibrant appeal, ensuring you stand out effortlessly at any event.

  2. Versatile Style: Whether it's a festive celebration or a formal gathering, this saree set adapts seamlessly to any occasion, exuding timeless charm.  

  3. Comfortable Fit: Experience unparalleled comfort as you drape yourself in the lightweight and breathable Sitara chiffon fabric, allowing you to move with grace and ease.

  4. Unmatched Quality: Each piece is crafted with precision and attention to detail, guaranteeing durability and longevity for years to come.

  5. Customizable Blouse: The unstitched blouse offers endless possibilities for customization, allowing you to tailor it to your exact measurements and style preferences.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ