ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 10

akr94glamour.com

"Enchanting Georgette Embroidered Black Lehenga Choli Set"

"Enchanting Georgette Embroidered Black Lehenga Choli Set"

નિયમિત ભાવ Rs. 4,499.00
નિયમિત ભાવ Rs. 16,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 4,499.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Lehenga Size (Fully Stitched)
Choli Size (Fully Stitched)

Introducing our exquisite New Super Embroidery Work Black Colour Lehenga Choli set, designed to captivate and enchant:

  • Elegant Georgette Fabric: Crafted from premium georgette material, ensuring a luxurious feel and graceful drape.

  • Intricate Embroidery Work: Delicately adorned with intricate embroidery, adding a touch of sophistication and charm to every stitch.

  • Free-Size Lehenga: Designed to fit up to a 44-inch waist size, offering comfort and flexibility without compromising on style.

  • Generous Flair: Featuring a generous 4-meter flair, creating a mesmerizing silhouette that exudes elegance and grace.

  • Stunning Georgette Blouse: Paired with a georgette blouse featuring matching embroidery work and fancy lace detailing for a cohesive and stylish ensemble. 

  • Universal Blouse Size: Accommodates up to a 42-inch bust size, ensuring a perfect fit for a range of body types.

  • Fully Stitched for Convenience: The blouse comes fully stitched, ready to wear and flaunt your impeccable style effortlessly.

  • Luxurious Georgette Dupatta: Complete the look with a georgette dupatta adorned with exquisite embroidery work and border lace, adding a final touch of opulence to your attire.

  • Lightweight and Comfortable: Weighing just 1 kg, this ensemble offers both style and comfort, allowing you to move with ease and grace. 

  • Perfect for Special Occasions: Whether it's a wedding, reception, or festive celebration, this lehenga choli set is sure to make you the epitome of elegance and sophistication.

Indulge in timeless beauty and make a statement with our New Super Embroidery Work Black Colour Lehenga Choli set. Elevate your wardrobe with this enchanting ensemble that seamlessly blends tradition with contemporary allure.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ