ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 6

akr94glamour.com

"Enchanting Banarasi Bliss: Soft Lichi Silk Sarees for Timeless Elegance at Your Wedding"

"Enchanting Banarasi Bliss: Soft Lichi Silk Sarees for Timeless Elegance at Your Wedding"

નિયમિત ભાવ Rs. 1,199.00
નિયમિત ભાવ Rs. 2,799.00 વેચાણ કિંમત Rs. 1,199.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Size

🌸 Elevate Your Wedding Aura with Ethereal Elegance 🌸

Indulge in the timeless allure of our Organic Banarasi Sarees, meticulously crafted for both intimate gatherings and grand Indian weddings. Immerse yourself in the luxurious embrace of SOFT LICHI SILK, a fabric that not only graces your skin with feather-light comfort but also adds a touch of opulence to your wedding shenanigans.

Saree and Blouse Fabric:

  • Exquisite SOFT LICHI SILK Saree – 5.5 meters of sheer grace.

  • Unleash your inner radiance with extraordinary design and a rich pallu that transforms every movement into a captivating dance of elegance.

Breathtaking Blouse Unstitched:

  • Soft LICHI SILK Running with Exclusive Full Jacquard Work – an artistry that speaks of unparalleled craftsmanship.

  • The 0.80-meter unstitched blouse is a canvas waiting for your personal touch, allowing you to tailor it to perfection.

Seamless Harmony of Tradition and Comfort:

  • Designed for the modern bride who seeks comfort without compromising on tradition.

  • Light on your skin, heavy on allure – perfect for intimate gatherings or the grandeur of a Big Fat Indian Wedding.

Symbol of Uniqueness:

  • Each saree tells a story, with its extraordinary pattern and design, ensuring you stand out on your special day.

  • Immerse yourself in the rich heritage of Banarasi craftsmanship, woven into every thread.

Cherish Every Moment:

  • Whether it's the gentle caress of the fabric or the intricate details that catch the eye, these sarees are designed for moments that last a lifetime.

  • Dance, laugh, and celebrate – our Banarasi sarees move with you, making every moment memorable.

🌺 Experience the Magic of Tradition and Comfort – Order Now! 🌺

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ