ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

akr94glamour.com

Elegant Indian Dola SIlk PANETAR PATOLA Saree With Blouse

Elegant Indian Dola SIlk PANETAR PATOLA Saree With Blouse

નિયમિત ભાવ Rs. 4,800.00
નિયમિત ભાવ વેચાણ કિંમત Rs. 4,800.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color

Introducing our exquisite PANETAR PATOLA Saree in rich and luxurious Dola Silk fabric. This traditional ensemble is a true masterpiece, meticulously designed to bring out your elegance and style.

Product Highlights:

  • Saree Fabric: Crafted with utmost care, the saree is made from premium Dola Silk, ensuring a graceful drape and comfortable wear.

  • Blouse Fabric: The accompanying blouse is made from Phantom Silk, adorned with intricate embroidery work and shimmering Jequqrd Diamond accents.

  • Work: The saree features a perfect blend of embroidery, dazzling Diamond work, and a heavy Jacquard lace border, adding a touch of opulence to your look.

  • Saree Length: With a generous length of 5.5 meters, the saree offers versatile draping options for various occasions.

  • Blouse Length: The blouse fabric comes in a length of 1.0 meter, allowing you to personalize the design and fit according to your preferences (unstitched).

  • Weight: Weighing approximately 1 kg and more, this ensemble is substantial and substantial, highlighting its premium quality.

Why Choose PANETAR PATOLA Saree:

  • Timeless Elegance: This saree encapsulates the charm of traditional Indian craftsmanship, perfect for showcasing your timeless elegance at weddings, festivals, and cultural events.

  • Intricate Detailing: The embroidery, Diamond work, and Jacquard lace border are a testament to the skilled craftsmanship that goes into creating each piece, ensuring you stand out in any crowd.

  • Luxurious Comfort: Crafted from high-quality silk, the saree drapes comfortably, allowing you to move with ease while exuding grace.

  • Versatile Styling: Whether you drape it in the classic Gujarati style or experiment with contemporary drapes, the PANETAR PATOLA saree offers versatile styling options to suit your mood and occasion.

Elevate your wardrobe with the PANETAR PATOLA Saree and embrace the heritage of Indian textiles in a modern and sophisticated way. Make a statement that reflects your appreciation for artistry, tradition, and elegance. Order now and experience the magic of this exquisite ensemble firsthand!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ