ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 8

akr94glamour.com

"Dazzling Navratri Lehenga Choli Set: XL up to 2XL Margin Size, Micro Cotton Comfort, and Lace Dupatta"

"Dazzling Navratri Lehenga Choli Set: XL up to 2XL Margin Size, Micro Cotton Comfort, and Lace Dupatta"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,850.00
નિયમિત ભાવ Rs. 4,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,850.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Lehenga Size (Fully Stitched)
Choli Size (Fully Stitched)

Click this Link to Watch Product video:-https://youtube.com/shorts/k_Nu1tXLtsQ

Introducing our exquisite Navratri Special Lehenga Choli collection that's sure to make you the center of attention during the festive season. Our meticulously crafted ensembles combine tradition with modern elegance, ensuring you feel confident and stunning at every celebration. Here's a detailed description of the components of this splendid outfit:

👗 Choli 👗

 • Fabric: Crafted from high-quality Fiyona fabric, offering both comfort and sophistication.
 • Work: Embellished with delicate Kodi Less work, adding a touch of grace and allure.
 • Inner: Lined with Micro Cotton to keep you at ease throughout the festivities.
 • Size: Available in XL up to 2XL with added margin for a perfect fit.
 • Stitching: Fully Stitched for your convenience, so you can slip into elegance effortlessly.

👗 Lehenga 👗

 • Fabric: Designed with the same Fiyona fabric as the choli, ensuring a harmonious and coordinated look.
 • Inner: Lined with Micro Cotton for optimal comfort, allowing you to dance and celebrate with ease.
 • Flair: The lehenga boasts a magnificent 4.50-meter flair, creating a graceful and flowing silhouette.
 • Size: Suitable for size 44, catering to various body types and ensuring a flattering fit.

👗 Dupatta 👗

 • Fabric: Made from Georgette Motedo fabric, exuding a delicate and luxurious feel.
 • Size: 2.30 meters in length, providing ample draping options for a charming look.
 • Work: Adorned with a 4-side Lace Border, adding a touch of opulence to your ensemble.

Get ready to immerse yourself in the festivities with our Navratri Special Lehenga Choli collection. Each piece is thoughtfully designed to embrace tradition while celebrating your unique style. Don't miss out on this opportunity to make a lasting impression during the joyous celebrations.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ