ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 10

akr94glamour.com

"DARK Maroon Embroidered Fox Georgette Sharara Suit | Intricate Multi-Needle Work | Fully Stitched Palazzo | Festive Elegance for Size up to 44 inches (XXL)"

"DARK Maroon Embroidered Fox Georgette Sharara Suit | Intricate Multi-Needle Work | Fully Stitched Palazzo | Festive Elegance for Size up to 44 inches (XXL)"

નિયમિત ભાવ Rs. 3,299.00
નિયમિત ભાવ Rs. 6,499.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,299.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Top Size
Palazzo Size
Color

Enhance your festive wardrobe with our exquisite 💃 Sharara Suit 💃 in a stunning DARK Maroon hue. Crafted with precision and attention to detail, this ensemble promises to make you the center of attention at any party or special occasion. Here's why our Sharara Suit stands out:

🌟 Premium Materials: Our Sharara Suit is made from high-grade Fox Georgette fabric for the top, palazzo, and dupatta. The luxurious feel and quality of the materials ensure a comfortable fit and a sophisticated look.

🌟 Intricate Embroidery: The top features multi-needle work, cording work, and 5mm sequence embroidery, adding a touch of elegance and glamour to your outfit. The craftsmanship highlights the dedication to detail and quality.

🌟 Fully Stitched Ensemble: No hassle with stitching! Both the palazzo and the top come fully stitched, providing you with a ready-to-wear outfit that saves you time and effort.

🌟 Palazzo Perfection: The palazzo is crafted from fox Georgette, fully stitched for your convenience. Its regular fit ensures comfort, making it an ideal choice for festive gatherings.

🌟 Dupatta Delight: The heavy fox Georgette dupatta comes with a Samosa Border Lace, adding a graceful finish to your look. With a generous size of 2.20 meters, it allows for versatile draping styles.

🌟 Inner Comfort: The top and palazzo inner lining is made from Micro Silk, providing a soft and comfortable feel against your skin.

🌟 Size Inclusivity: The Sharara Suit is designed to fit up to 44 inches (XXL). The top has a length of 36 inches, and the palazzo is 42 inches long, ensuring a flattering and comfortable fit for various body types.

🌟 Weight and Quality: Weighing at 900 grams, this Sharara Suit strikes the perfect balance between a lightweight feel and premium quality, making it easy to carry and exuding sophistication.

Elevate your style quotient with this Sharara Suit, a perfect blend of tradition and contemporary fashion. Make a statement at your next celebration

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ