ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 15

akr94glamour.com

Cotton Silk Kashmiri Mango Saree: Elegant Aari Woven Design with Zari Sleeves Blouse - Limited Edition Ethnic Charm"

Cotton Silk Kashmiri Mango Saree: Elegant Aari Woven Design with Zari Sleeves Blouse - Limited Edition Ethnic Charm"

નિયમિત ભાવ Rs. 3,749.00
નિયમિત ભાવ Rs. 7,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,749.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Size
Color

✨ Elevate your ethnic wardrobe with our exquisite Cotton Silk Kashmiri Mango Saree, a perfect blend of softness and elegance.

Saree Fabric: Crafted from luxurious soft cotton silk, this saree boasts a heavenly feel against your skin.

Pattern: Adorned with a mesmerizing heavy woven design, the saree showcases intricate craftsmanship.

Saree Length: Enjoy the grace of 5.5 meters of fabric, draping you in timeless beauty.

Aari Woven Border: Delicate and detailed, the aari woven border adds a touch of sophistication to the entire ensemble.

Blouse Fabric: The accompanying blouse is made from high-quality cotton, featuring woven zari sleeves for a coordinated look.

Full Length Saree: Embrace the allure of 5.5 meters of pure elegance, complemented by a 0.80-meter unstitched blouse piece for customization.

Versatile Design: Perfect for special occasions, weddings, or cultural events, this saree is a celebration of tradition and modern style.

Timeless Appeal: The blend of cotton silk, intricate patterns, and aari woven border ensures a timeless appeal that never goes out of fashion.

Unleash Your Style: Express your unique style by draping this saree in various traditional or contemporary styles, making a statement wherever you go.

Limited Edition: Our Kashmiri Mango Saree is a limited edition piece, making it a must-have for connoisseurs of fine ethnic fashion.

Unmatched Comfort: Experience the luxury of softness and comfort, making you feel confident and poised throughout any event.

Indulge in the artistry of tradition with our Cotton Silk Kashmiri Mango Saree – a masterpiece that transcends time and trends. Order yours now and be prepared to turn heads at every occasion! 💗

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ