ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 16

akr94glamour.com

"Black Georgette Bollywood Saree: Embroidered Lace Border & Sequins Detail"

"Black Georgette Bollywood Saree: Embroidered Lace Border & Sequins Detail"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,099.00
નિયમિત ભાવ વેચાણ કિંમત Rs. 2,099.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Size
Color

🥻🚀 Elevate your style with our latest sensation - the Superhit Simple Faux Georgette Saree, intricately crafted with embroidered thread and sequins lace border work in captivating black color, reminiscent of the elegance seen on Bollywood celebrities. 🥻

Saree Details:

Fabric: Crafted from high-quality Faux Georgette, ensuring a luxurious drape and comfortable wear throughout the day.

Work: Adorned with exquisite embroidery lace border work, adding a touch of sophistication and allure.

Length: Generously sized at 5.5 meters, providing ample fabric to create stunning drapes and styles.  

Blouse Details:

Fabric: Made from premium Banglory fabric, known for its durability and sheen, enhancing the overall appeal of your ensemble.

Work: Features full embroidery work on the front and sleeve side, exuding glamour and charm with every stitch.

Unstitched: Comes with 0.80 meters of unstitched fabric, allowing you to customize the blouse to your unique measurements and preferences.

Indulge in timeless elegance and unleash your inner Bollywood diva with our mesmerizing saree ensemble. Perfect for special occasions, parties, or adding a touch of glamour to your everyday wardrobe. Shop now and make a statement wherever you go! 🌟

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ