ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 5

akr94glamour.com

"Alia Georgette Multi Colour Striped Saree with Digital Print & Navy Blue Blouse - Ethnic Elegance"

"Alia Georgette Multi Colour Striped Saree with Digital Print & Navy Blue Blouse - Ethnic Elegance"

નિયમિત ભાવ Rs. 1,849.00
નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 1,849.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Size

Elevate your ethnic ensemble with the exquisite Alia Multi Colour Striped Lining Saree, crafted to perfection. Embrace the charm of Georgette fabric, meticulously designed with a length of 5.5 meters, ensuring elegance in every drape.

Vibrant Multicolour Palette: Indulge in a spectrum of hues, accentuating the allure of this saree, making it a versatile choice for various occasions.

Intricate Digital Print: Adorned with intricate digital prints, this saree boasts of a contemporary appeal, adding a touch of modernity to traditional attire. 

Ready Sequence Work: Enhancing its aesthetic appeal, the saree features ready sequence work, exuding opulence and sophistication.

Luxurious Satin Silk Lace: The saree is complemented by a satin silk lace fabric, meticulously printed, adding a luxurious touch to the ensemble.

Stunning Navy Blue Blouse: Paired with a navy blue blouse fabric, adorned with heavy digital prints, the ensemble is perfectly coordinated for a captivating look.

Versatile Unstitched Blouse: The blouse fabric provided is unstitched, allowing you to customize it according to your preferences, ensuring a perfect fit.

Elevate your ethnic wardrobe with the Alia Multi Colour Striped Lining Saree, a timeless masterpiece that effortlessly blends tradition with contemporary allure.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ