ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 15

akr94glamour.com

🌹 "Mira Rajpoot Inspired Red Rangoli Silk Saree Set | Sequin & Thread Elegance | Tafeta Silk Blouse Included"

🌹 "Mira Rajpoot Inspired Red Rangoli Silk Saree Set | Sequin & Thread Elegance | Tafeta Silk Blouse Included"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,399.00
નિયમિત ભાવ Rs. 4,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,399.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Size

🌺 Elegance Redefined: Mira Rajpoot Inspired Saree

Introducing our exquisite saree crafted to perfection for the modern woman who appreciates timeless elegance. Dive into the details that make this ensemble a true masterpiece.

Fabric Marvels:

 • Saree Fabric: Luxurious Rangoli Silk, 5.5 meters of sheer grace

 • Blouse Fabric: Tafeta Silk, 1 meter cut for a perfect match

🎀 Artistry Unleashed:

 • Intricate Thread Work: Fancy thread embellishments for a touch of sophistication

 • Glistening Sequences: Sequins adorning the border, saree, and blouse for a subtle sparkle

🎨 Mira Rajpoot Inspired:

 • Regal Red Hue: A timeless red color that echoes Mira Rajpoot's grace

 • Symbolic Beauty: Each thread and sequence work tells a story of artistry and tradition

🌟 Versatile Style:

 • Perfect for Special Occasions: Wedding ceremonies, festivals, and grand celebrations

 • Customizable Blouse Cut: Tafeta Silk blouse material allows for tailored perfection

🍃 Nature-Inspired Luxury:

 • Rangoli Silk: Embrace the softness and flow inspired by natural motifs

 • Comfortable Yet Opulent: Wear the luxury with ease and comfort

🛍️ Why Choose Our Saree?

 • Distinctive Design: Stand out with the unique Mira Rajpoot inspired pattern

 • Quality Craftsmanship: Each thread and sequence meticulously woven for lasting beauty

 • Complete Ensemble: Saree and blouse fabric for a ready-to-wear elegance

Indulge in the allure of our Mira Rajpoot Inspired Red Colour Saree – a seamless blend of tradition and contemporary style. Elevate your wardrobe with this symbol of grace and opulence.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ