ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 10

akr94glamour.com

"🌟 Ethereal Elegance Ensemble: Banglori Koti, Chinon Dhoti Salwar, and Embroidered Dupatta Set – Perfect Party Wear Look! 🌟"

"🌟 Ethereal Elegance Ensemble: Banglori Koti, Chinon Dhoti Salwar, and Embroidered Dupatta Set – Perfect Party Wear Look! 🌟"

નિયમિત ભાવ Rs. 3,599.00
નિયમિત ભાવ Rs. 9,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,599.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Size
Dhoti Salwar Size
Color

🌟 Elevate Your Style with Our Stunning Party Wear Look Koti, Dhoti Salwar With Dupatta! 🌟

KOTI DETAILS:

 • Fabric: Luxurious Banglori

 • Inner Material: Comfortable Micro Cotton

 • Size: Fully Stitched, Fits Up To 42 XL (Free Size)

 • Style: Elegantly crafted, fully stitched Koti for a flawless fit.

DHOTI SALWAR DETAILS:

 • Material: Premium Heavy Chinon

 • Size: Fully Stitched, Dhoti Comes in XL Size, Length 44-45 Inches

 • Design: Contemporary yet traditional, offering both comfort and style.

DUPATTA DETAIL:

 • Fabric: High-Quality Heavy Chinon

 • Design: Embellished with intricate Embroidery lace Work

 • Length: 2.40 meters of sheer elegance and grace.

WEIGHT:

 • Total Weight: 800 grams

 • Comfortable Wear: Lightweight yet rich in details, ensuring you feel as good as you look.

🌈 Why Choose Our Party Wear Look?

 • Versatile Style: Perfect for parties, weddings, or any special occasion.

 • High-Quality Materials: Crafted with attention to detail, ensuring durability and comfort.

 • Flattering Fit: Designed to enhance your silhouette and provide confidence with every step.

 • Complete Ensemble: The set includes a Koti, Dhoti Salwar, and Dupatta, offering a hassle-free and stylish outfit option.

🎁 Make a Statement at Your Next Event!

 • This Party Wear Look is designed to make you stand out and turn heads.

 • Ideal for those who appreciate a blend of traditional and contemporary fashion.

🛍️ Order Now and Embrace the Elegance!

 • Treat yourself to the perfect ensemble that combines style, comfort, and sophistication.

 • Limited stock available, so secure your Party Wear Look now!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ